· Super-Flower

이미지명 노출
SuperFlower SF-500R12N
ATX 파워/정격 500W/20핀+4핀/120mm 팬/1개(팬)/+12V 싱글레일/3 .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 163 | 등록일 2017.02.07
최저가 33,300원
   
이미지명 노출
SuperFlower SF-600R12N
ATX 파워/600W/20핀+4핀/120mm 팬/1개(팬)/+12V 싱글레일/42A/4 .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 105 | 등록일 2018.06.26
최저가 44,000원
이미지명 노출
SuperFlower SF-700R12A NOVA
ATX 파워/정격 700W/20핀+4핀/120mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 137 | 등록일 2015.12.07
최저가 61,900원
   
이미지명 노출
SuperFlower SF-500R12A NOVA 80PLUS
ATX 파워/정격 500W/20핀+4핀/120mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 217 | 등록일 2017.06.09
최저가 42,200원
이미지명 노출
SuperFlower SF-600R12A NOVA 80PLUS
ATX 파워/정격 600W/20핀+4핀/120mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 205 | 등록일 2017.05.23
최저가 52,300원
   
이미지명 노출
SuperFlower SF-500R14SE Silver Green FX
ATX 파워/정격 500W/20핀+4핀/120mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 228 | 등록일 2014.07.15
최저가 56,200원
이미지명 노출
SuperFlower SF-600R14SE Silver Green FX
ATX 파워/정격 600W/20핀+4핀/120mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 261 | 등록일 2014.08.08
최저가 76,100원
   
이미지명 노출
SuperFlower SF-500P14XE GOLDEN GREEN HX
ATX 파워/정격 500W/20핀+4핀/120mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 157 | 등록일 2013.07.05
최저가 71,500원
이미지명 노출
SuperFlower SF-600P14XE Golden Green HX
ATX 파워/정격 600W/20핀+4핀/120mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 210 | 등록일 2014.01.13
최저가 89,700원
   
이미지명 노출
SuperFlower SF-500P14MS SILVER ECO 90+
ATX 파워/정격 500W/20핀+4핀/128mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 197 | 등록일 2018.01.03
최저가 56,500원
이미지명 노출
SuperFlower SF-600P14MS SILVER ECO 90+
ATX 파워/정격 600W/20핀+4핀/128mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 202 | 등록일 2018.01.03
최저가 78,000원
   
이미지명 노출
SuperFlower SF-650F14MT LEADEX SILVER
ATX 파워/정격 650W/20핀+4핀/140mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 280 | 등록일 2015.06.30
최저가 86,300원
이미지명 노출
SuperFlower SF-650F14MT LEADEX SILVER (WHITE)
ATX 파워/정격 650W/20핀+4핀/140mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 203 | 등록일 2016.06.28
최저가 87,500원
   
이미지명 노출
SuperFlower SF-750F14MT LEADEX SILVER
ATX 파워/정격 750W/20핀+4핀/140mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 203 | 등록일 2016.09.26
최저가 112,000원
이미지명 노출
SuperFlower SF-850F14MT LEADEX SILVER
ATX 파워/정격 850W/20핀+4핀/140mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 207 | 등록일 2016.09.26
최저가 127,500원
   
이미지명 노출
SuperFlower SF-650F14MG II LEADEX GOLD
ATX 파워/정격 650W/20핀+4핀/135mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 194 | 등록일 2015.06.09
최저가 138,000원
이미지명 노출
SuperFlower SF-750F14MG II LEADEX GOLD
ATX 파워/정격 750W/20핀+4핀/135mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 85 | 등록일 2015.08.05
최저가 158,000원
   
이미지명 노출
SuperFlower SF-1000F14MG LEADEX GOLD
ATX 파워/정격 1000W/20핀+4핀/140mm/1개(팬)/액티브PFC/+12V 싱 .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 214 | 등록일 2013.12.05
최저가 216,000원
이미지명 노출
SuperFlower SF-1300F14MG LEADEX GOLD (WHITE)
ATX 파워/정격 1300W/20핀+4핀/140mm 팬/1개(팬)/액티브PFC/+12V .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 129 | 등록일 2018.01.03
최저가 289,000원
   
이미지명 노출
SuperFlower SF-850F14MP LEADEX PLATINUM
ATX 파워/정격 850W/20핀+4핀/140mm/1개(팬)/액티브PFC/+12V 싱 .....
하단 판매몰 최저가
판매몰 216 | 등록일 2014.06.17
최저가 187,000원
1 2
댓글

0 / 1000자 (한글 500자, 영문 1000자)

댓글쓰기